جواب دهیی هر گونه دایرکت و پاسخ ب هر گونه کامنت و صبور بودن در سوال هایی ک پرسیده میشه