هیچ کس برای حد متوسط ​​هیاهو نمی کند . برای ارائه خدمات واقعی، باید چیزی را اضافه کنید که نمی توان آن را با پول خرید یا اندازه گیری کرد، و آن صداقت و صداقت است…

دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی