متولد 1374
مشغول به کار مکانیکی هستم
شوخ طبع و جذاب