عرض ادب واحترام
بنده پیج کاری داشتم و تا حدودی به مسائل اشنا هستم
ولی بنا به دلایلی از کار انحصاری فاصله گرفتم و ترجیح پادم در مار گروهی همکاری کنم