فعلا با پیج خاصی همکاری نداشتم . فن بیان خوبی دارم .
برای حقوق از ۲ میلیون میتونم تا ۵ تومان و تمام و نمیشه. لیسانس مشاوره و روانشناسی دارم.