بيست سال سابقه كار در زمينه تبليغات طراحي گرافيك و مديريت روابط عمومي