هزينه ادمين دايركت و كامنت: شروع از ٢ميليون
هزينه بقيه بخش هاي كاري به نسبت كار متفاوت است.