بنده کارشناس مهندسی شیمی نفت شرکت ملی حفاری ایرانم پیجهای تبلیغی ومالی را بصورت دورکاری فعالیت داشتم.