بنام خدا
معلم هستم ۲۰ سال سابقه کار دارم و جدیدا با دیدو گرام آشنا شدم و قصد دارم به کسب کار ادمین وارد شوم.