تا به حال با پیجی هکاری نداشته ام و برای اگمینان میتوانم هفته اول بدون حقوق کار کنم.