صبور و باحوصله
روابط عمومی بالا
قیمت توافقی(حداقل قیمت)