مدیریت کامل دایرکت(سفارس،پشتیبانی)
تدوین ویدئو حرفه ای
تبلیغات و استوری
و…