محمد یاسین هستم
۱۴ساله اموزش دیده و تسلط کامل در ادمینی و اصول فروش
دوره دیده در دیدو گرام
پر انرژی و فعال مسئولیت پذیر