خانه دار هستم وقتم ازاده میخوام درامد بالا ب دست بیارم