با توجه به نوع فعالیت ها امکان تدوین و ساخت کلیپ های تبلیغاتی و تدوین و ویرایش وجود دارد . نمونه کار در پیج زیر وجود دارد .
137PLUSREGION13
میزان مبلغ دریافتی با میزان رضایت مشتری تعیین می‌گردد.
پس از تداوم‌ کار بر سر میزان هزینه ها مورد توافق قطعی قرار می‌گیرد.
استوری و تدوین کلیپ های پیج خود را با اطمینان به بنده بسپارید