من نازنین هستم ادمین دایرکت و کامنت.
من حوصله زیادی تو جواب دادن به دایرکت ها دارم.
روابط عمومی بالایی دارم و با خوشرویی صحبت می کنم.
سریع جواب دایرکت ها رو می دم.