صبور ، با حوصله ، خوش اخلاق ، پاسخ گویی سریع و مداوم ، مشتری مدار