پاسخگوی کامل به دایرکت ها و کامنت های افراد در پیج همچنین انجام ثبت سفارش متقاضیان