بسيار اجتماعی و خوش بیان با ظاهری آراسته
از پس کارم به خوبی برمیام