سابقه ثبت سفارش داشتم، روابط اجتماعي بالا ، مهارت جذب مشتري