مین و محتوا سازی آشنایی به شبکه های اجتماعی
فعالیت در شرکت و مشاوره