تازه کار هستم
ولی دقیق هستم توی کار و میتونم خودمو ارتقا بدم