بصورت غيرحضوري مايل به همكاري درزمینه ادمین دایرکت باروابط عمومی بالا باشماهستم
سپاس