تهران
هفته اى يك روز حضور در كارخانه واقع در كهريزك و ما بقى روزها بصورت دور كارى .
روزى شش ساعت كامل .

ادمين تخصص در توليد محتوا . وردپرس . اينستاگرام.