شرکت هواپیمایی آراد در نظر دارد جهت جذب توریست در نظردارد ادمین حرفه ای اینستاگرام بصورت حضوی استخدام کنددر صورت رضایت از کار شامل مزایا و پورسانت می شود