ادمین اینستا خوش ذوق و ایده پرداز
دارای برنامه محتوایی
حرفه ای در ادیت و کارهای گرافیکی
منظم
و کمک به افزایش ممبر واقعی