به یک ادمین سناریو نویس حرفه ای واسه تبلیغات و بنرهای تبلیغاتی نیازمندیم
تاکید می کنم حرفه ای می خوایم
دستمزد هم بازم توافقی و همون روز پرداخت می کنیم