به شخصی نیاز داریم که در زمینه تبلیغات حرفه ای باشند
فقط با رزومه عالی و توانایی سناریو نویسی و جذب بالا در اینستاگرام
لطفا فقط در صورت داشتن رزومه کاری عالی رزومه ارسال شود