سلام نیازمند یک متخصص تولید محتوای بصری برای پیج ایسنتاگرام هستیم
منضبط
دقیق
هوشمند
متعهد به کار
خلاق
وقت شناس
متخصص