نیازمند به یک ادمین با شرایط زیرهستیم:
تعامل مستمر با کاربر
هشتگ گذاری اصولی
بارگذاری پست و استوری
ادیت فیلم و عکس
آشنا به اصول رشد پیج
فایل های عکس و ویدیو به صورت خام ارسال خواهد شد