زمینه تخصصم پست و استوری هست و الگوریتم اینستا گرام رو خوب میشناسم تا پست و استوری بیشتر دیده شه.