محدثه مدی هستم محصل و ۱۷ سالمه

تو زمینه ی ادمینی
پیشه سه استاد ماهر اموزش دیدم
مهارت دایرکتر کامنتر و مدیریت و مشاور و انالیز رو دارم