شدیدا به شغل دورکاری نیازمندم. چندسال سابقه ادمینی اینستاگرام و ادمین تیم پروژه بودم. در تلگرام آنلاینم