پیج مربوط به لباس زیر نانه ،از عکاسی اجناس و تولید محتوا و کلیه کارهای مربوطه،بابت پیشرفت و رسیدن به فروش