سلام . من در نوشتن متن های ادبی و متن های معرفی محصول و نوشتن سناریو دست به قلم خوبی دارم ارتباط خوبی با ادبیات و کلمات. آرم متن های من خاص و تاثیر گذار هستند