انجام کار با صبر و حوصله، زدن ادیت در کوتاه ترین زمان