روابط عمومی بالا وتسلط کامل بر روی کار و ثبت سفارش انجام داده ام