تمام وقت در اینستاگرام میتونم کار کنم ساعتش مهم نیست
حقوق بالا هم نمیخوام