کار به صورت حضوری و تهران می باشد
نیاز به نیروی پر انرژی و پر انگیزه و متخصص در زمینه فروش داریم
شخصی که انگیزه و انرژی کافی برای انجام اموز محوله را داشته باشد
پیج بعد از دوماه کارکردن متعلق به شما میشود
اموزشها به صورت تخصصی و رایگان برگزار میشود
موضوع پیج براساس انتخاب خود شما میباشد و فقط در زمینه فروش ‌و مشاوره نیاز به نیرو داریم