ما تولید کننده و فروشنده با سابقه تو حوزه لوازم آشپزخانه در بازار شوش تهران هستیم
نیازمند یک همکار آشنا به شبکه های مجازی
و کار با عکاسی و فیلم برداری و ادیت با موبایل میباشیم.