عکاسی و فیلمبرداری از محصولات. پست و استوری. آشنایی کامل با الگوریتم اینستا. تایم کاری آزاد.