یک نفر با کارایی خوب واین که پیجمو راه بندازه وببره بالا اگر خواستع هام برراورده کنه واثر مثبت از کارش ببینم با افزایش حقوقش مشکل ندارم