با درود احترام
برای پیچ زعفران و ادویه نیازمند نیرو ادمین هستم
تولید محتوا کامل
تعامل
و تقریبا نیاز ب مدیریت کامل فضای اینستاگرام هستیم
دایرکت و کامنت نیاز ب پاسخگویی نیست اما کامنت و دایرکت تبلیغاتی قابل انجام هست
برای شرایط همکاری و حقوق هم به صورت درخواستی تفاهم دوطرفه صحبت میشه