حقوق خوبی باشد حضوری نمیتوانم
تازه شروع بکار کردم
دوره ادمین دوسدارم