اکثر مواقع امکان پاسخگویی ب دایرکت و کامنت رو دارم