نیاز به پاسخگوی دایرکت اینستاگرام

_به صورت نیمه وقت

دو نفر نیاز میباشد که تایم کاری تقسیم میشود.