توانایی ادیت ویدئو، تولید محتوا، ثبت سفارش ، دایرکت و کامنت