تازه کار م تاحالا کار نکردم
آموزش دیده توسط تیم حرفه ای دیدو گرام
مسئولیت پذیر
متعهد به کار