ادمین پیج کاری خودم و چند پیج دیگر
برنامه ریزی دقیق دارم و رضایت کارفرما بسیار برام مهمه