من اولين تجربه بلاگريم هست و تلاش براي پيشت فت و يادگيري دارم و در حال اموزش ديدن در دوره خاي ديدو گرام هستم